Πληροφορίες 210 8222848 210 3842868

 

Νομοθεσία δημοσίευσης Ισολογισμών

Σύμφωνα με τον νόμο 4072/2012  Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄΄ 86/11-04-2012), θεσμοθετήθηκε η κατάργηση της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων σε εφημερίδες.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 232

Αρθρο 232. Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εται ρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Σχετική αιτιολογική έκθεση:

ΑΡΘΡΟ 232 - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Πάγιο αίτημα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ δια του τύπου. Το ετήσιο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας με την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έχει υπολογισθεί ότι κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε περίπου 3.000 ευρώ, δρώντας ανασταλτικά για την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπροσθέτως, οι λόγοι πληροφόρησης των συναλλασσομένων, τους οποίους οι σχετικές ρυθμίσεις εξυπηρετούσαν, ικανοποιούνται πλέον μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και της επικείμενης (εντός του 2012) πλήρους ενεργοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο οποίο θα δημοσιεύονται εφεξής όλα τα κατά το νόμο δημοσιευτέα στοιχεία και θα είναι προσβάσιμα στο κοινό χωρίς χρονική καθυστέρηση. Εν όψει των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν.3190/1955 περί υποχρεωτικής δημοσίευσης δια του τύπου, ούτως ώστε η σχετική υποχρέωση να περιορίζεται πλέον στην υποβολή αυτών στην δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να είναι δυνατός ο καθορισμός της πραγματικής ημερομηνίας δημοσιοποίησης της πράξης μέσω διαδικτύου η υπόχρεη εταιρία οφείλει να ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, Η προτεινόμενη ρύθμιση εξυπηρετεί εξίσου τους σκοπούς της μείωσης του διοικητικού κόστους και της επαρκούς και αποτελεσματικής πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η υπόχρεη εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κοινοποιήσει αυτήν στο Γ.Ε.ΜΗ., η δημοσίευση θα πραγματοποιείται, πέραν της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα.