Πληροφορίες 210 8222848 210 3842868

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
To e-dimosieusi.gr είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την GNN MON ΕΠΕ και παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας και δημοσίευσης ισολογισμών (σύμφωνα με το άρθρο 232 του Νόμου 4072/2012), δημιουργίας ιστοσελίδων και κατοχύρωσης ονόματος (domain name), με το αντίστοιχο κάθε φορά κόστος συνδρομής. Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας δημοσίευσης ισολογισμών και ανακοινώσεων που παρέχει η ιστοσελίδα με το όνομα www.e-dimosieusi.gr (εφεξής «η υπηρεσία»). Για την παροχή της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρμα. Ο χρήστης με την αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης, συμβάλλεται με την υπηρεσία και δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

• Με την εγγραφή του ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες της επιχείρησής του σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούνται από την υπηρεσία, καθώς και να ενημερώνει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διατηρούνται πλήρη, αληθή, ακριβή και έγκυρα.Η GNN ΜΟΝ ΕΠΕ και η υπηρεσία e-dimosieusi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εξαιτίας τυχόν ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων που θα αναρτηθούν από τον χρήστη. Αν η GNN MON ΕΠΕ ή η υπηρεσία e-dimosieusi.gr εναχθεί για καταβολή αποζημίωσης ή αν υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση προς οποιονδήποτε εξαιτίας ανακριβών ή/και ψευδών δημοσιευμένων στοιχείων διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά του χρήστη που δημοσιοποίησε τα εν λόγω στοιχεία. Το ίδιο δε δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης κατά του χρήστη, διατηρεί GNN ΜΟΝ ΕΠΕ και η υπηρεσία e-dimosieusi.gr και για κάθε εν γένει ζημία ή βλάβη παρούσα ή μέλλουσα που θα υποστεί εξ΄ αυτής της αιτίας.

• Με την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει προσωπικό του λογαριασμό ( όνομα, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.), μέσω του οποίου θα μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-dimosieusi.gr. Το e-dimosieusi.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη για στατιστικούς λόγους, με την προηγούμενη συγκατάθεσή του.

• Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οτιδήποτε αναρτά, δημοσιεύει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου το οποίο είναι προσβλητικό, ανήθικο, παράνομο ή αντίκειται στα χρηστά ήθη. • Η GNN ΜΟΝ ΕΠΕ και η υπηρεσία e-dimosieusi.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή/και να αποκλείει – αποσύρει από την δημοσιοποίηση οποιαδήποτε παράνομη ή ανήθικη ανακοίνωση. Την άσκηση του δικαιώματος αυτού το e-dimosieusi.gr θα αναγγέλλει αμέσως στον χρήστη.• Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και την υπηρεσία και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Συμφωνείται ρητά ότι απαγορεύεται στους χρήστες της υπηρεσίας να χρησιμοποιούν τεχνικά μέσα για να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου.

• Η GNN ΜΟΝ ΕΠΕ μπορεί να τροποποιεί το δικτυακό του περιβάλλον της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω του e-dimosieusi.gr, να προσθέτει ή και να αφαιρεί στοιχεία χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης των παρόντων όρων, η GNN ΜΟΝ ΕΠΕ θα ενημερώνει εγκαίρως τους χρήστες του μέσω email ή ανακοινώσεων. Η χρήση μετά την ως άνω ενημέρωση θα συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του χρήστη.

Η χρήση της υπηρεσίας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.